Przejdź do treści

Program IB

International Baccalaureate Diploma Programme jest międzynarodowym programem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów od 16 do 19 roku życia, obejmującym ostatnie dwa lata polskiego liceum – 3 i 4 klasa.

Całość programu International Baccalaureate Diploma Programme realizowana jest w ramach sześciu grup przedmiotowych, z których uczeń uczy się wybranych przez siebie przedmiotów. Wyboru dokonuje w ramach przedmiotu reprezentującego każdą grupę na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, co pozwala rozwijać zarówno umiejętności jak i pasje.

Grupy przedmiotów

Przynajmniej trzy przedmioty muszą być ukończone na poziomie rozszerzonym. Program matury międzynarodowej stawia sobie bowiem za główny cel wszechstronną edukację ucznia w każdym aspekcie.

Nauka odbywa się w małych grupach, w języku angielskim. Program IB DP zakończony jest zewnętrznie ocenianym egzaminem maturalnym, którego pomyślne zdanie gwarantuje wstęp na światowe uczelnie.

GRUPA 1

JĘZYK OJCZYSTY:

 • Polski A
 • English A

GRUPA 2

JĘZYK OBCY:

 • English B
 • Spanish B

GRUPA 3

 • Business Management
 • History
 • Geography
 • Economics
 • Psychology

GRUPA 4

 • Biology
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Physics

GRUPA 5

 • Mathematics: applications and interpretation (SL or HL)

GRUPA 6

 • Visual Arts or an elective subject (groups 2-4)

*Przedmiot może być oferowany przy zainteresowaniu minimum 8 uczniów.

Elementy programu liceum z IB

TOK

Theory of Knowledge – (Teoria Wiedzy) Zajęcia badające naturę wiedzy oraz jej źródła. Zadaniem ucznia jest napisanie eseju o objętości 1200–1600 słów na podany temat oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy.

EXTENDED ESSAY

Praca badawcza z wybranego przedmiotu.

CAS

(Creativity, Action, Service – kreatywność, aktywność sportowa, wolontariat) To wychowawczy program rozwoju osobistego i społecznego ucznia.

IB program Polska

*DODATKOWO WSZYSCY OBYWATELE POLSKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO REALIZACJI J. POLSKIEGO JAKO LANGUAGE A I PRZEDMIOTÓW HISTORIA POLSKI I GEOGRAFIA POLSKI.

Profil ucznia IB

to wykładnia i wizja wychowania młodego człowieka, która za główny cel stawia inspirowanie, motywowanie i owocną współpracę uczniów oraz nauczycieli.

Uczeń IB aspiruje do tego, aby być:

 • DOCIEKLIWY / INQUIRER
  ciekawy świata, poszukujący wiedzy, rozwiązań. Nabywa umiejętności konieczne do prowadzenia badań i wykazuje samodzielność w procesie uczenia się. Samo uczenie się dostarcza mu wiele radości.
 • KOMPETENTNY / KNOWLEDGEABLE
  wykształcony, posiadający wiedzę. Bada idee, zagadnienia o globalnym i lokalnym znaczeniu. Dzięki temu, pogłębia swoją wiedzę z różnych dyscyplin i lepiej rozumie świat.
 • MYŚLĄCY / THINKER
  wykazuje się inicjatywą poprzez krytyczne i twórcze myślenie w trakcie analizowania i rozwiązywania problemów, by podejmować uzasadnione, etyczne decyzje.
 • KOMUNIKATYWNY / COMMUNICATOR
  rozumie i przekazuje myśli i informacje, posługując się więcej niż jednym językiem przy użyciu różnych form komunikacji. Pracuje chętnie i efektywnie z innymi.
 • PRZESTRZEGAJĄCY ZASAD / PRINCIPLED
  jest uczciwy, ma silne poczucie sprawiedliwości i szanuje jednostkę, grupę, społeczność. Bierze odpowiedzialność za własne działania i i wynikające z nich konsekwencje.
 • OTWARTY / OPEN-MINDED
  z szacunkiem odnosi się do własnej historii i kultury. Jest otwarty na poglądy, wartości i tradycje innych. Poszukuje i ocenia różne punkty widzenia, ucząc się dzięki zdobytym doświadczeniom.
 • TROSKLIWY / CARING
  okazuje empatię, współczucie, szacunek wobec potrzeb i uczuć innych ludzi. Cechuje go osobiste zaangażowanie, w życie społeczności lokalnej i szkolnej, zmieniając swoje otoczenie na lepsze.
 • PODEJMUJĄCY RYZYKO / RISK-TAKER
  podchodzi do nieznanych sytuacji z odwagą, nie boi się wyzwań. Jest przedsiębiorczy.
 • ZRÓWNOWAŻONY / BALANCED
  rozumie istotę intelektualnej, psychicznej i emocjonalnej równowagi potrzebnej do osiągnięcia dobrego samopoczucia własnego oraz innych osób.
 • REFLEKSYJNY / REFLECTIVE
  świadomie analizuje własny proces uczenia się i doświadczania. Potrafi ocenić swoje mocne i słabe strony, by wspierać proces kształcenia i osobistego rozwoju.

Dlaczego Vizja

 • PEŁNY PROGRAM
  IB DP – DIPLOMA PROGRAMME
 • WSZECHSTRONNE KSZTAŁCENIE UCZNIA WG ZASAD IB LEARNER PROFILE
 • NOWOCZESNY KAMPUS EDUKACYJNY Z BOGATYM ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM, SPORTOWYM, BIBLIOTEKĄ, SALĄ KINOWĄ, SALĄ ROZPRAW SĄDOWYCH, SALĄ DO SYMULACJI GIEŁDOWYCH
 • NOWOCZESNE PRACOWNIE I LABORATORIA: INFORMATYCZNE, BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, ARTYSTYCZNE
 • BOGATA OFERTA PRZEDMIOTOWA I INSPIRUJĄCY PROGRAM CAS
 • REALIZACJA PASJI I ZAINTERESOWAŃ W RAMACH INDYWIDUALNIE WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW
 • DOSTĘP NA UCZELNIE ZAGRANICZNE NA CAŁYM ŚWIECIE
 • PRZYJAZNA ATMOSFERA AKCEPTACJI I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI, OPARTA NA ZASADACH SAMORZĄDNOŚCI I MENTORINGU NAUCZYCIELI
 • DORAŹNE WSPARCIE PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO
 • STOŁÓWKA SZKOLNA Z SZEROKĄ OFERTĄ ZDROWYCH POSIŁKÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH NIETOLERANCJE POKARMOWE
 • MUNDURKI SZKOLNE

Etapy rekrutacji

Wybierz dogodną dla Ciebie formę zgłoszenia ucznia:

"

TELEFON
+48 577 755 001

WIZYTA
osobiście

WYPEŁNIJ
formularz zgłoszeniowy

Zapisz się

Do kolejnych punktów przejdziemy dopiero po kontakcie z naszej strony

Rekrutacja na przedmiot Visual Art odbywa się na podstawie 5 prac plastycznych,
dostarczonych przez kandydata oraz krótkiego listu motywacyjnego (200 słów),
w którym kandydat powinien uzasadnić swój wybór.

Rozmowa kwalifikacyjna
z Dyrektorem Szkoły lub
z koordynatorem IB DP

Egzaminy diagnostyczne
z j. polskiego, j. angielskiego,
matematyki oraz z przedmiotów
wybranych na poziomie
rozszerzonym (HL). Rekrutacja na
przedmioty wybrane na poziomie
podstawowym odbywa się na
podstawie świadectwa ukończenia
klasy II liceum (w przypadku niższych
ocen uczeń może być poproszony
o napisanie egzaminu wstępnego
również z tych przedmiotów)

Zakończenie procedury
rekrutacji i podpisanie umowy
edukacyjnej

Rozpoczęcie nauki w TEVIZJA